CareHouse heeft al meer dan dertien jaar ervaring met begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsbeperking, een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen.

Skoolsupport_front2-888x1024-4Deze expertise wordt inmiddels ook op scholen ingezet, op zowel regulier als speciaal onderwijs. Onze begeleiding vindt plaats tijdens of na schooltijd, in of buiten de klas, individueel of in groepsverband. Dit doen wij altijd in nauwe samenwerking met school en ouders. Tevens bieden we (school vervangende) begeleidingen aan leerlingen met een (tijdelijke) leerplichtontheffing gericht op optimaal herstel van participatie in de klas:

• Ontwikkelingsgerichte naschoolse groepsbegeleiding

In samenwerking met school biedt SkoolSupport naschoolse groepsbegeleiding. Kinderen werken tijdens plezierige activiteiten aan individuele- en groepsleerdoelen. Deze vaardigheden dragen bij aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van de door CareHouse ontwikkelde LEUK-LEREN©-Methode. Bij deze methodiek staat leren vanuit – en in combinatie met – plezier centraal; vanuit de visie dat blije en ontspannen kinderen meer openstaan om te leren.

De voordelen:

 1. De omgeving van de school biedt een veilige plek voor de leerlingen.
 2. De leerlingen ervaren geen grote overgangsmomenten.
 3. De lijnen tussen school en zorg zijn kort, waardoor makkelijk kan worden afgestemd en samengewerkt.
 4. Preventie werking.
 5. Brugfunctie tussen het sociale- en professionele netwerk.
 6. School als plek om leuke dingen te doen.

• BSO+  (buitenschoolse opvang)

Op reguliere BSO’s kunnen kinderen met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblematiek veel vragen van de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen (te)veel tijd en aandacht vragen, die ten koste gaat van de andere kinderen. Om deze kinderen in hun bekende omgeving te geven wat zij nodig hebben biedt SkoolSupport de BSO+. Dit is naschoolse opvang onder begeleiding van gespecialiseerde begeleiders.


• Individuele begeleiding

SkoolSupport biedt ondersteuning aan individuele leerlingen in (of buiten) de klas. Bijvoorbeeld om hen bij de les te houden, te werken aan hun frustratietolerantie of de omgang met klasgenoten. Het plan hiervoor wordt met de leerkracht en ouders vormgegeven en periodiek geëvalueerd. SkoolSupport is er voor schoolgaande kinderen, maar ook voor (deels) leerplicht ontheven kinderen. Wat heeft het kind nodig om zo snel mogelijk weer mee te kunnen draaien in de klas?

De voordelen:

 1. De docent kan zich beter focussen op didactische vaardigheden in de klas.
 2. Het specifieke gedrag van de leerling wordt sneller gesignaleerd en direct aan gewerkt.
 3. De leerling krijgt één-op-één aandacht.
 4. De leerling werkt in de vertrouwde schoolomgeving aan schoolverwante doelen.

SkS_bord• SkoolSupport voor de klas

Wanneer een klas niet ‘loopt’ kan dit van grote invloed zijn op de leerlingen, leerkracht en indirect ook  op de ouders. SkoolSupport kan ondersteunen bij het herstel van een veilig klimaat in de klas. De begeleiders maken een plan voor de klas en nemen daarin onder andere mee: de structuur, de verwachtingen, het sociaal emotioneel klimaat, de groepsdynamiek en de ouderbetrokkenheid.

Er wordt nauw met de leerkracht samengewerkt en het streven is om zo snel als mogelijk de klas weer zelfstandig te laten functioneren.

De voordelen:

 1. Een veilig klimaat in de klas.
 2. Ondersteuning voor de leerkracht.
 3. Experts die meekijken naar specifieke leerlingen en hun gedrag.
 4. Plan om een disfunctionele klas weer te laten functioneren.

(afbeelding: het Skoolsupport bord en leerdoelenkaartje)• SkoolSupport voor kinderen met een (gedeeltelijke) leerplichtontheffing

SkoolSupport begeleidt kinderen met een (gedeeltelijke) leerplichtontheffing bij hun weg terug naar de klas. In groepsverband op school, maar ook op andere locaties. Individuele begeleiding is ook mogelijk. SkoolSupport richt haar interventies op vaardigheden die nodig zijn om weer terug te keren in de klas. Waardoor de ontheffing vaak korter noodzakelijk is.

• Ondersteuning aan docenten

SkoolSupport is er niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Begeleiders van SkoolSupport werken altijd nauw samen met de leerkracht. Met als doelstelling zowel de leerling als de leerkracht zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunnen.

Ook werken we nauw samen met Train Inn, een expert in het trainen van leerkrachten op onder andere het gebied van agressiehantering, competentiegericht werken en samenwerken. Binnen het kader van Passend Onderwijs bieden SkoolSupport en Train Inn een studiedag over psycho-educatie en de vertaling daarvan in de praktijk. Ook komt het onderwerp ‘veiligheid’ in de klas aan bod. Kijk voor meer informatie op de site van Train Inn.

Meer weten over ons aanbod voor ‘Passend Onderwijs